Regulamin witryny myartuse.pl

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Sklep – sklep internetowy myartuse prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://myartuse.pl
Sprzedawca – Marta Urbaniak digital art
NIP: 7773369277

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres e-mail: myartuse@gmail.com
Marta Urbaniak digital art NIP: 7773369277

§ 3 WYMOGI

Dla prawidłowego funkcjonowania witryny potrzebne jest:
- urządzenie z dostępem do Internetu,
- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz cookies
. Dodatkowo do złożenia zamówienia niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Cena portretu zostanie przesłana na adres e-mail składającego zamówienie, jest to cena całkowita. 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy.
3. Zlecenie składa się z pomocą formularza na stronie. Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formie mailowej najpóźniej 14 dni od dostarczenia towaru.
7. Kupujący składa zamówienie poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
- zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
- za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności PayPal.
2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o kwocie.
3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru pozbawionego wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 8-14 dni roboczych, jednak Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego czasu w okresie okołoświątecznym. Dokładną informację o terminie klient otrzyma drogą mailową wraz z ceną zamówienia.
3. Jeżeli termin realizacji nie zadowala klienta, ma on prawo odstąpić od umowy PRZED dokonaniem płatności.
4. W przypadku towaru będącego portretem, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po przesłaniu mu przez Kupującego zdjęcia lub zdjęć, na podstawie których ma być opracowany portret i opłaceniu go.
5. Towary dostarczane są (w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący):
- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- drogą elektroniczną, jako treść cyfrowa.
6. Towary mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Witryny, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia:
- w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
- w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, dostarczanych osobno.
- zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Celem odstąpienia od umowy, Konsument powinien wyrazić taką chęć, przesyłając ją na adres myartuse@gmail.com
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 8 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: (DANE FIRMY), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
5. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
- przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: (DANE FIRMY)
5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – zgodnie z zasadą przejrzystości.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 ZMIANY

Myartuse.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu, jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, system informatyczny ulegnie przebudowie, bądź strona uzyska nowe funkcjonalności. Aktualny tekst regulaminu znajduje się pod adresem https://myartuse.pl/regulamin